7 Eylül 2008 Pazar

Halk Bankası Personel Alımı Hakkında

Cekingen | 12:41 | Yorum Yok
Halkbank yıl sonuna kadar 1500 kişiyi işe alacakmış.Gerek Bankanın iş hacminin büyümesi gerekse emekli çalışan sayısının fazla olması ve yeni şubelerin açılmasının planlanması nedeniyle yeni personele ihtiyaç olacağı belirtiliyor.
İşe Alma Genel Şartları ise şöyle;

İş Olanakları

Bankamızdaki açık işler gazetelere, dergilere, internetdeki insan kaynakları sitelerine ve Bankamız internet sitesine ilan verilerek duyurulur. Açık işlerin duyurulacağı ortamlar ve ilanların içeriği, ilgili Birim ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından birlikte belirlenir.Yapılacak sınavın şekli, hangi konuları kapsayacağı, sınav konularında bilim, genel kültür, genel yetenek, yabancı dil vb. hangilerinin yer alacağı ilanlarda açıklanır.Yazılı sınavı kazananlar, hizmetin özelliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve deneyime sahip olup olmadıklarının belirlenmesi, amacıyla gerektiğinde mülakata tabi tutulabilirler.

İşe Alma Genel Şartları
T.C. vatandaşı olmak (özellik arz eden görevler için Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bu şart aranmaz.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Sınav tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak

İlk işe girişte hizmet grupları itibariyle belirtilen yaş sınırını aşmamış olmak (Özellik arz eden görevler için Yönetim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bu yaş sınırı değiştirilebilir.)

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım–satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından ve Türk Ceza Kanununun 2. Kitabının 8. Bab’ında düzenlenen suçlardan hükümlü bulunmamak, Bankalar Kanunu’na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, Sınav tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak, İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve yurdun her yerinde devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını resmi sağlık kurulları raporu ile tevsik etmek, 4 Yıllık Lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokul mezunları ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerde ki okulu bitirenler.(Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme veya Hukuk Fakültelerinden ya da 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik, İstatistik, Fizik, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar veya Matematik bölümlerinde ve bunların dışında lisans eğitimi yaptıktan sonra bu branşlarda lisansüstü eğitim veya doktora yapmış olanlar)

0 yorum:

Yorum Gönder